home
picture

  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 Cele i zadania
 Dokumenty statutowe
 Ludzie instytutu
 Porozumienia o współpracy
 Galeria zdjęć

Główna O nas Programy Współpraca Kontakt Click here for English language version
nagłówek

Celem Instytutu Pro Futuro Europae jest:

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
propagowanie liberalnej mysli ekonomicznej, racjonalnego tworzenia prawa i tradycyjnego systemu wartości;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działalność w zakresie nauki, edukacji, edukacji nieformalnej, oświaty i wychowania;
upowszechnianie krajoznawstwa;
upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży;
wzmacnienie międzynarodowej współpracy młodzieży;
popularyzowanie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji;
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
promocja i organizacja wolontariatu;
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; organizowanie wokół idei Instytutu ruchu społecznego oraz aktywizowanie na jego rzecz ludzi nauki, kultury, oświaty i biznesu w kraju i za granicą

Swoje cele Instytut realizuje poprzez:

przyznawanie stypendiów
organizowanie wykładów, seminariów, konferencji i spotkań
prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej, naukowej i wydawniczej
inicjowanie i organizację wydarzeń kulturalnych
prowadzenie działalności impresaryjnej na rzecz artystów
prowadzenie działalności krajoznawczej
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
organizowanie edukacji nieformalnej, szczególnie dla młodzieży
organizowanie praktyk studenckich, zawodowych, staży, a także wolontariatu
współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w szczególności organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego

  Copyright 2005-2013 Pro Futuro Europae and the European Community