Cele i zadania

Cele Instytutu

 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, edukacji nieformalnej, oświaty i wychowania;
 • upowszechnianie krajoznawstwa;
 • upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wzmacnienie międzynarodowej współpracy młodzieży;
 • popularyzowanie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; organizowanie wokół idei Instytutu ruchu społecznego oraz aktywizowanie na jego rzecz ludzi nauki, kultury, oświaty i biznesu w kraju i za granicą

realizujemy cele poprzez

 • przyznawanie stypendiów
 • organizowanie wykładów, seminariów, konferencji i spotkań
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej, naukowej i wydawniczej
 • inicjowanie i organizację wydarzeń kulturalnych
 • prowadzenie działalności impresaryjnej na rzecz artystów
 • prowadzenie działalności krajoznawczej
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • organizowanie edukacji nieformalnej, szczególnie dla młodzieży
 • organizowanie praktyk studenckich, zawodowych, staży, a także wolontariatu
 • współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w szczególności organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego